ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ขอเชิญ!! สรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50/2558 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง สมาชิกโปรดทราบการลงทะเบียนสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [1 ต.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การกู้เงินของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [2 ก.ย. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ขยายวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [2 ก.ย. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง สหกรณ์จะปิดทำการครึ่งวัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [21 ก.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง งดทำธุรกรรมทางการเงินในวันที่ 1 กรกฎาคม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [26 มิ.ย. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 พ.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [24 มี.ค. 57]
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [24 มี.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [19 มี.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง เพิ่มวงเงินกู้โครงการศึกษาและครอบครัว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [19 มี.ค. 57]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสรรหากรรมการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [20 ธ.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49/2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [20 ธ.ค. 56]
ขอเชิญสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อค้ำประกันเงินกู้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49/2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง สมาชิกโปรดทราบการลงทะเบียนสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [15 พ.ย. 56]
แจ้งสมาชิกทราบ เรื่อง สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [02 ส.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ปรับลดเงื่อนไขการขอเปิดบัญชีขั้นต่ำ และเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [24 ก.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง งดทำธุรกรรมทางการเงินในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [28 มิ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเกษมสุข และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [17 มิ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การนำหนี้เงินกู้โครงการเพื่อการศึกษาฯ ที่เหลือหักกลบลบหนี้ในเงินกู้สามัญได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [17 มิ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง สหกรณ์จะปิดทำการครึ่งวัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [17 มิ.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [17 พ.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง วันแรงงานแห่งชาติ สหกรณ์ฯ ปิดทำการ 1 วัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [29 เม.ย. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง ขอยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงิน สำหรับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [25 มี.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 มี.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 มี.ค. 56]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับเปลี่ยนทุนเรือนหุ้นของเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [22 มี.ค. 56]